Manisa Haberleri

SAĞLIK-SEN’DEN İPTAL DAVASI

Haber 06.05.2013 13:35 Pazartesi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan Döner Sermaye Yönetmeliği’nin uygulanmasına yönelik açıklamaların yapıldığı genelge ile ilgili, Sağlık-Sen tarafından bazı düzenlemeler için Danıştay’da dava açıldı.
Sağlık-Sen’in, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik açıklamaların yapıldığı 28.02.2013 tarih, 1714 sayı ve 2013/2 nolu genelge için açılan dava ile hangi maddelerin iptalinin istendiği şu şekilde açıklandı:
“Dağıtılabilecek döner sermaye tutarına ilişkin açıklamaların yapıldığı 1. maddenin; döner sermaye komisyonu tarafından karar alınmasına rağmen, genel sekreterin tutarı değiştirebileceğine dair 2. paragrafının 5. cümlesinin iptali istenmiştir. Özellikli birimlere kısmi süreli hizmet verenlere riskli birim katsayısının uygulanmayacağına dair 3. maddedeki ‘bilfiil’ ve ‘…ve görevlendirildiği süre boyunca özellikli birim dışında başka bir birime hizmet vermeyen…’ ibareleri ile ‘Sağlık tesisinin tüm birimlerine hizmet veren birimlerde (laboratuvar, röntgen vb.) çalışan personele özellikli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılmayacaktır.’ şeklindeki son cümlesinin iptali istenmiştir. Nöbet ve icap nöbetlerini mesai dışı çalışma kapsamından çıkararak mesai içi çalışma kapsamına dahil eden ve böylece nöbet ve icap nöbeti tutan personelin bundan kaynaklı döner sermaye farkından yararlanmasını engelleyen 6. maddenin (f) bendinin iptali istenmiştir. Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici olarak görevlendirilen hekimlere 209 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelirlerinin ödenmeyeceğine dair 14. maddenin son cümlesinin iptali istenmiştir. 2006 tarihli Döner Sermaye Yönetmeliğine ve bu yönetmeliğe istinaden yayımlanan genelge ve genel yazılara yönelik davaların uygulanmayacağına dair 19. maddenin son cümlesinin iptali istenmiştir.”